Ukuphupha iphepho ivutha


Ukuphupha umlungu wesifazane


Ukuphupha impi


Ukuphupha ugqoke isidwaba


Ur shadow stab u in a dream


Ukuphapha umlungu wesifazane


Ukuphupha ugogo ongamazi


Ukuphupha umuntu ohlezi naye ed


Ukuphupha umuntu ohlezi naye edla amasi


Ukuphupha inkomo


Ukuphupha inkomo ebomvu


Ukuphupha umuntu evuvukele


Usenga


Ukuphupha useskoleni


Ukuphupha ubhala exam


Ukuphupha ugibele i taxi


Umphokoqo


Ukuphupha u thandana no muntu ongathandani naye


Ukuphupha isembatho


Ukuphupha amakholwa agcoke izembatho


Ukuphepha ushisa impepho


Ukuphupha uthuthela emzini omusha


Unwrapped gift


Ukuphupha ugida njengesangom


Ukphupha uchutha inkukhu emnyama ehlathini


Ukuphupha umuntu ongasekho egula


Ukuphupha uvukwa idlozi


Ukuphupha unikwa ubuhlalu obubovu nobumhlophe


Ukuphupha udla amasi


Ukuphupha ugogo


Ukuphupha uphuza utshwala besilungu


Ukuphupha ungafiki ngeskhath kizovivinyo


Ukuphuphabugqekezelwe rndlini


Ukuphupha ukha ubhanana omuhle ovuthiwe


Ukuphupha ubabakho oshonile slapping someone else


Ukuphupha utshwala besilungu


Ukuphupha uneka impahla


Ukuphupha amachwane amhlophe nesikhukhukazi


Ukuphupha amachwane enkukhu


Ukuphupha ibhubesi


Ukuphupha ishalati litshaliwe egceken lilihle


Ukuphupha izibungu


Ukuphupha ekhaya komama


Ukuphupha utamatisi obomvu


Ukuphupha amavovo phansi endlini


Uphupha inyama yangaphakhathi


Ukuphupha uqhoke iphinifa


Ukuphupha ubuhlalu obumhlophe


Ukuphupha ugeza amakaka


Ukuphupha usu


Ukuphupha uxakuxaku


Ukuphupha wenzelwa umemulo


Ugba seed


Ugola amacimbi


Ukuphupha uneka izimpahla


Ukuphupha inyama yangaphakathi


Umuntu oshonile ejabule


Ukuphupha uzikakele


Undermind


Ugqoke izingubo ezimhlophe


Unblocking phone number


Upper floors


Unripe pawlaw


Using palm oil press machine


Umhlehlo


Ulotsholea


Ubuhlalu obu blue


Urinating in mouth


Unable to turn off burning gas in a dream


Ukha ukwatapheya


Uncover proof


Unmarried girl child birth


Unable to stand up


Under blanket with no clothes


Unprepared for public speach


Undone dream


Unknown bug


Under garment thrown in a gutter


Ukphupha ushembe


Using someone for money ritual in dreams meaning


Unplainting hair


Unknown person misbehave


Ulphupha ngomhlwehlwe


Used condom in a boiling milk


Ubuhlalu obumhlophe nobumyama


Uterus removed


Udla izibungu


Udla


Unknown muslim women in dream


Using rope to frag animals


Uncle roof leaking


Ukha amanzi ngezinto zokukhelela


Upside down in a tree


Ukphupha udlala inyama yangaphakathi


Ube powder


Ukazi in dream


Umkhaza


Ukphupha ujahwa abantu meaning


Ubuhlulu obunyama buchazani


Using popo to bath in the dream


Underpass dream meaning


Unknown naked woman biblical meaning


Unkibd


Unknown people in a green hut


Ugu seed dream


Uranatinh beans


Unkempt harold


Unruly kids dream meaning


Unable to penetrate the vagina in a dream


Unmarried girl wearing thali and broken


Upset others


Ube dream meanings


Underwater wedding


Umuntu ofana nawe


Untieing a rope and want to extend it in a dream meaning in islam


Ubuhlalo obumnyama nobumhlophe


Uncomplicated churches


Uphuza amasi


Ubuhlalu obubomvu nobumhlophe


Urinating bug


Unripe plantain flour in your dream


Un intimidated


Uploaded palm tree dream means


Used cake box


Unconscious father


Umhlwehwe in a dream


Univeristy


Ube fruit dream


Ugwaza


Unknown person wearing white shirt and being wet


Uprooting sweet potatoes


Upside down wheelbarrow


Umemulo dream meaning


Uncomfortable at house party


Upside down pants


Unable to find exit


Ubamba amaximbi aphilayo


Un tie a rope dream meaning


Uncloghing drain


Uw fvv


Urinating in toilet bucket


Used book store


Ukphuza tshwala beslungu


Ukphuza tshwala beslungi


Uncontrolled motion


Uphuphe ingane isheka


Ukphupha umembeso wakho


Umuntu egqoke isidwaba


Uprooting bananas trees


Uncooked intestine of pork in a dream


Ukhphupha uboshwa ngamaphoyisa


Ukphupha uvukwa idlozi


Unmarried daughter gives birth


Ubuhlalu obumnyama


Urine on you


Unplainting my hair in a dream


Umlungu ewesoga


Umlungu ee


Uvula came out long out of my mouth


Urine in my mouth and i spit


Umoba dream meaning


Uprooting groundnuts


Under the stone


Ubuhlalu obumhlophe nobubomvu


Used to fly in my dreams


Ubuhlalu obugold


Urinate in flower vase


Undiza meaning


Ubelethisa


Urgument in a dream


Unmatured maize


Unused condom


Umkhehlo dream meaning


Unharmed by poison


Ubuhlalu obublue


Ubuhlalu oboblue


Unable to traverse rapids


Urinating in the bathroom


Upside down pyramid


Udayisa estolo


Unable to write exam in dream even when u knw it it


Uprooting corn in the dream


Ukhupupa umembeso


Umusmntu egwazwa


Umuntuegwazwa


Uprooting in dream


Uprooting grass out in dream


Uproot neem tree in a dream


Uproot neel tree in adream


Unholy


Unmarried girl dream in lost silver mangalsutra


Unrolling toilet paper


Unsuccessful climbing


Ukphupha umembeso


Using of salt for washing hands in dream


Unmarried girl wearing thali on his neck


Urban legend


Urine in mouth


Utensils falling from sky


Ushayela ibhasi


Ukphupha ukhuluphele


Ubuhlalu obumnyama nobumhlophe


Ur cutting grass sweeping in the dream mean what


Umuntu ofake ubuhlalu


Ugu leaf dream meaning


Uprooted palm tree


Unmarried girl wearing toering


Unmarried girl giving child in dream what is mean in islam


Ushintsha usana


Ushada


Ugba dream meaning


Ugba picking


Unique clothing


Ubuhlalu obumhlophe meaning


Ubuhlalu obumhlophe meanung


Unreturned kiss


Ugeza ngesiwasho


Umlungu wesifazane


Ubuhlalu obumhlophe phansi


Unborn baby being snatched from mother


Uprooting flowers and give to someone what does it mean


Urinate on ripe banana


Udara dream meanings


Ubuhlalu obu purple


Ubuhlalu obu pink


Ukphupha udla amampentshisi


Underwear i dirty water


Uvukwa umoya


Use banana leaves as pads


Ubuhlalu blue and white


Unknown baby crying


Untrue


Umoba onamanaliti


Uprooting big cassava dream


Using eggs to wash hands


Using a blender


Ulele nomunt ongamaz


Urinary catheter male


Ukotapheya


Umuntu okhubazekile


Ulamthuthu


Ujeqe


Unable to walk in a dream


Using a weed wacker without the protective cover


Ukphupha iswasho espink


Utensils in a dream


Uphuphe kahle


Uphuphe


Ukphupha amaqanda ashayiwe


Ugu deed


Umelaphi


Ukwenzelwa umemulo


Umuka namanzi


Udla inyama eyosiweyo


Ur husband having sex with another woman in the dream


Using fanta to labrate what is the spiritual meaning


Uncooked food items


Umbrella as weapon


Uthenga ispinach


Umuntu eteta


Unknown people dying in an accident


Upside down cross floating


Usthwala besizulu


Uhlinza inkomo


Udla amasi


Unlocking handcuffs master key dream meaning


Ulwandle lungena endlini


Udla inyama eyosiwe


Use a red pen to write number in a dream at work


Use a red pen to write number in a dream


Unironed shirt


Uncle touch my penis


Uncle giving free gift of liquor


Ugqoke isidwaba


Ubuhlalu


Unknown elderly man suckling my full breast milk and


Unknown man suckling my breast milk


Undermined in a dream


Ugida njengesangoma


Ushaywa izulu


Unknow person cook in my house


Unmarried women gives birth to baby boy


Umhlwehlwe in a dream


Ubuhlalo ubumhlophe


Unplaiting my hair


Ubuhlala obumnyamu


Ubuhlalu obumnyama buchazani


Ukphupha umuntu enzelwa umemulo


Ujele


Untangling orange string


Unstable ground


Uda and uziza in dream


Using chains as jumrope


Uda and uziza


Umcimbi kugcwele ekhaya


Uncle getting in a car fire accident


Unknown creature bite me


Unripe cashew tree


Ukha amanzi


Umuntuh othandananaye ekhulelwe


Uncompleted church building


Underwear white


Unmarried girl having a boy child dream


Ukha imifino


Unable to penetrate vagina


Undeveloped land


Urinating in a shallow river


Ustad in dewan meaning


Unfinished new house


Unprepared for speech and debate competition


Usina


Using


Uprooting three leaved yam


Uprooting mushrooms in a dream in a story building


Untying a knot


Uphuza i cider


Urinating in a corn


Unatural dream


Ubuhlali


Using isiwasho


Ucwila olwandle


Ul


Unmarried girl heavily pregnant in the dream


Utete


Upside down woman


Ultraviolet eyes


Upper cleft lip on a man


Un ciel etoile au coucher sur soleil sur une plage


Unhelpful man


Untouched


Upsidedown statue


Urn with cremation ashes


Uncishwa ubhanana


Unembeso


Unheard in dreams


Unheard


Used car oil mixed with water


Ube mamon


Uncle fucking aunty in hotel


Using a baby chair to move to a particular place


Unseen spirit and sex dream


Uvunule


Unable to light up diya in mandir


Unknown tongue licking your lips


Undoing staples on a book


Undoing a wristwatch


Upside down plant


Under covers


Ubuhlalo obuhlophe


Urinating in a corridor at hospital


Unknown women leaving my house and smiling at me as they will come again to disturb me


Ukotapheya ushintsha uba umbila


Ukotapheya uphendula umbila


Uncle with stomach cancer


Uneka ama underwear


Using phone as a flashlight


Uyothenga ugologo


Urinating yellow color


Umoba oluhlaza noshile


Utes


Ulwa nenja uyinqobe


U buhlalu ibumhlophe


Underground cave river


Underwear been throw outside by someone


Ulcer on lip


Unmarried girl announced of will have son


Use rock for roof


Using rock for roof


Unicorn rabbit


Unfocused vision that doesnt clear


Unburshed teeth


Unhappy marriage in dream


Unmarried girl putting sindoor on forehead and giving instructions


Urinating inside drum of water


Under pants


Uncle injured but greets me


Upside down clothes in dream


Urinating outside a shack made of sticks


Upside down pine tree


U buhlalu obumhlophe


Unknown black man feeding on your breast milk


Underground coal mine


Under bed fire


Uninterested


Urine in dream


Undressing girl


Unoban


Umuzi omusha


Uterus removal


Unblocking septic tank pipes


Urid


Unripe kernel


Upper lips threading dream


Unknown birds species


Ukwatapheya


Using catapult to kill bird in dream meaning


Uncle killing his brother


Unlit dream


Ugly sweater


Under rosses was a red apple and a quine fruit


Using the bathroom on the train


Unblocking sewarage pipes


Upma in dream


Unknown tree


Ubuhlali obu blue


Uphiwa imalineyamaphepha


Umbrella covered wth pink flower


Uod sa katawan


Unnecessary body part cuting


Unwrapping snake from


Unlit white candles


Uncooked samp dream meaning


Umona


Unknown neibourhood


Utamatisi


Unwanted sexual touch


Umithisile


Udla umhlwehlwe


Using cutlass to cut busy in the dream


Underground place


Unreachale


Unable to locate


Unable to find rainbow in dream


Uprooting mushrooms from a dead palm tree


Unable to find a lavatory


Uncle paying lobola


Uncompleted walls falling


Unknow girl dating on a park


Unfit shoes


Understood


Unmarried but dreaming about a son and husband


Used iron


Unfamiliar teen boys teasing mu friend in my dream


Unlighten candle


Unable to help


Uncle and boyfriend


Unknown baby scratched me


U hard a dream of being giving malt drink


Unclogging a toilet


Uninvited people hiding in my house


Using a pit toilet in the dream


Uthu


Unknown indian girl kissing me


Ubulala ibhubesi


Umuntu ekunika kumbe ekuthengisela amacimbi


Uhlaba inkomo


Untidy kitchen


Unearthing baby snakes in a container


Using sisal thorns to fight


Unmarried woman dreaming about giving birth to a boy


Uncle trying to rape you in a dream


Uui


Uha leaf


Unembarrased


Unsteady people


Unknown currency


Unknown man dragging me


Unknown fruits


Unknown person bad behaviour


Unknown people in house


Unmarried girl being pregnant in dream


Unlocking front door


Unhanging


Umuntu ongasekho egeza


Ugly marine monsters


Underwater explosion


Uncle buying raw meat on my behalf


Ugqoke ibheshu


Uliphupha udla umoba


Using one son for money ritual


Ugogo ongcolile


Utility truck


Underground church


Underground churche


Unzip pants


Unbreakable try selling it in many


Unbreakable try


Undressing in a dream signfies


Ukhuluphele


Unfinshed house


Upheka


Udla ama ama oringe


Urinating in dark yellow


Ulostholwa


Ukhubhala igrama


Ugqoke umhlehlwe


Unknown illness


Unable tonoee


Untied shoe


Ufo alien invasion bombing is


Undercovercop


Unavailable lover


Uniform mess up with red oil


Uncle asking for stationary


Unknown women seen my private parts


Use less vein cuted from my leg by docter


Ujahwa inkomo


Usless vein cuuted from my leg


Umuntu ongasekho ethola ingane


Upright tree being washed away


Under arms


Under house has rotten beams


Under home has rotten beams


Unripe plantains


Uncle in heaven


Using glass


Ubuhlalo omumhlophe


Uncleare family face


Undress dead person inside a coffin


Underwater vehicle


Unable to do the maths


Unable to fit in uniform greens


Unable to fit in uniform attire


Ugiri in dream


Urinating in god face


Umemulo wakho


Underwater and i discovered a treasure box and my ex pulled me to surface


Uncle asking for a cold drink dream meaning


Unknown words been written in the sky


Unknown wird been written in the sky


Ugly demon


U turn road


Umcako omhlophe


Unmarried girl seeing mangalsutra


Urinate on a green grass meaning


Ummemulo


Urinary catheter with swollen painful tummy


Unknow dead bodies in dream


Unable to swallow meat in dream


Unmarried brahmin in dreams


Update my dreams and oycome


Unkept anxious woman


Unwanted transfer to a new job


Urine being thrown on me


Un known place


Unknown surah


Uncapped bottle


Using restroom


Unreadable words


Un able to scream


Underwear dead husband


Unwanted people in my home in a hidden room


Unfounded chaos


Upgraded to business clas


Unlocked hand cuff


Umbrilla


Underwater aquarium


Underwater awuarium


Using drugs and feeling ashamed


Uncut diamonds


Ugologo uchithekha


Ufo stars sea


Ube in a dream


Unharmful lion and elephant


Uwasha izingubo ezindala


Usa soare


Unmarried girl dreams about small white mushrooms


Udla ama aphula


Ugeza emanzini adungekile


Ugeza emanzini anomsimbane wembuzi


Umsimbane wembuzi


Umbrella from the deceased


Urn of my father


Uncontrollable shower spray


Untying plaited hair


Utshwala wine


Unwanted guests occupying your house


Urea scather all over rooms


Urua scather all over rooms


Uprooting grass out of a grave with hand


Uprooting a young palm tree


Ugqoke isdwaba


Uprooting of banyan tree


Under bridge meaning


Unsuccessfully kicking front door trying to kick the door out from inside the house


Unsuccessfully kicking front door


Upside down picture meaning


Uncle that has passed giving me diamonds


Ukphahla dream number


Unable to close door


Uphethe amawele


Unmarried girl wearing toe ring in the dream


Unprotect sex with a man


Unicorn with two horns


Unicorn with two heads


Unable to take picture


Unable to take pictures


Uneka izimpahla


Urinating in dreams


Unapproved


Unfolding money


Unexpectedly seeing friend in dream


Unions


Unholy book getting destroyed


Underwater plane


Unrape orange meaning


Urinate at wife


Urad daa


Unfinished white ceramic heads


Unfinished porcelain figures


Ubona umuntu egeza ngesiwasho


Uterine lining


Ugly mermaid in deep murky waters


Unborn baby boy in the wound with a rash


Used banana leaf on fire


Using hand to pick spirogyra from a bucket of water


Uprooting chilli plant without properly grown


Uchirara nemukadzi womuka uine hurume panhengo zvinorevei


Unknown caller


Udla izindoni ezimnyama


Unable to take a picture


Ulwandle spiritual meaning


Ulwandle spiritual


Umembeso wakho


Unmade hotel bed


Unroof


Unroofed


Unzipped pants


Unknown person helping


Ur dead ex mother in law offering u food


Under water wedding


Urinating in pot of soup


Urgency to get dressed


Urinated by a snake


Unknown religion


Unable to find way out of building


Uncle choosing someone else to travel for me


Unknown dead lady resurrected and directing me


Unmarried girl wearing thalli in her dream meaning


Unfinished building of a roof


Ufake ibheshu


Uphuphe jdla umdoko


Unable to write exam


Using a hand sanitiser


Undangered snakes at the big river


Untied goats and tied goats


Unlocking paddlock


Untied a little goat and run away


Uncle kissing my lips


Umai


Umay


Umtwana womfana


Urinates


Uncle having a stroke and we crashed in a car accident in the water


Unikwa isidwaba


Ugly fish in dirty water


Uganda toursite


Unwabu


Udla amapentshisi


Urinating in may


Unikezwa muthi


Umcako


Umuntu ekujabulela


Unburned wick


Uncle in coffin


Umuka namanzi olwandle


Unfamiliar city


Ubona umelaphi wendabuko


Unicorn and beautiful mudic


Unprepared in school


Uncle accident lost legs


Urinating milk


University of regina tuition fees


Unexpected fortune


Unclogging onions from a toilet or sink


Unknown person entering your house


Using eye drop in the dream


Unplugging someone to die


Urinating in people


United states quarter


Upstair house


Using cotton wool on my period in my dream


Uncontrollable cycle


Uncontrollable situation


Underwater coffee table


Ubuhlalo obumhlophe nobuyellow


Ubona umoba


Upside down clothes


Unlimited money in a dream


Unblurring someone


Undesirable ex boyfriend


Untying someone


Using the restroom


Upside down snuef


Using attackers gun to kill them


Unicorn pattern


Udla inyama yangaphakathi


Ube dreammeaning


Using blue paint in a dream


Urinating on panties


Unlocking person phone in a dream


Unsuccess in bidding competition dream


Untied bedroom


Umqombothi dream meaning


Universe word


Un wearing belt


Uncle raped me


Uniform dead


Uprooted green flower to be replanted


Uprooted green flower


Upside down chairs on ceiling


Uncle died


Uncle passed away


Unfamiliar face


Umshado wesintu


Umuntu elotsholwa


Useing a lot of hydroperoxide


Urinating on floor


Unwelcome strangers in porch


Urinating in a pot


Uzala ingane


Uganda flag


Umula


Using white sheet to hide


Unable to drink rotten juice


Ugesi udubula


Urine of some one touching you


Unknown died guy talking to me


Updating ipad


Unable to write examination in dream


Udutshulwa


Unlocked green door


Understand another language


Utshwala amacider


Ufundisa


Using open toilet


Umuntu bemugwaza


Unfamiliar home


Urinals


Unstable house


Using fanta to pray in dream meaning


Uncle rape


Unfriending others


Uphuma amazinyo phambili


Unable to preach


Unprepared public speakinig


Uhlezi emsamo


Uprooting herbs in dream


Unpaired sandals


Uncook gizzard


Uncooked go


Under qualified


U dreamt my mumy was giving me beans in a plastic bag it had different colours she told me to plant it


Uncestoral maroon cloth


Unknown gift


Unhealthy gut


Uterus out of your body


Unique fish tail


Underlined words in old book


Unclogging sewerage


Upset children


Unlucky


Using my nondominant hand in my dreams


Underwater to retrieve a net


Unknown man staring into my eyes


Universe changing


Unharmed demon


Ur late dead dad share hot milk in the same cup


Uncle in saree


Ugwa seed in my dream


Ugwa seed


Undeveloped pig


Undeveloped pig baby


Unable to hit someone


Under a big tree


Using machete to cut grass


Uhleli nabantu bengubo begqoke ingubo ezimhlophe


Use of sand cover shit meaning


Uncle beaten almost to death


Unty


Ufo dropping werewolf


Ugijimiswa umuntu wesilisa


Uncle crying for rain to god


Unhanging clothes from clothes line


Ugly girlfriend


Unloading manure in a wheelbarrow


Umoba oshile


Underwater aloe


Unlocking door by key and blood came out of keys


Utterances


Uha soup and eba


Unwanted travel journey


Urinating and with period


Un resolved war in adream


Ukwenza owesifazane akuthande


Using a ladder


Underground rebellion group


Unknown person death


Underground tube train


Ugwaza umuntu ngommese wakhe


Unused pads


Urine dreams


Uhuhlalu


Using a coffin as a suitcase


Umuntu ofana nawe ngisho egqoke nje ngawe


Unseen hands hit you


Unseen hands


Ujahwa amaphoyisa nezinja


Used sanitary pads tampered with


Un ironed clothes


Un ironed red dress


Unafraid


Uboba


Utshwalala


Umntu othi unamasentse


Unstable foundation


Unhanging clean clothes


Unexpectedly finding confined brown rats


Ugu leaf


Unsafe stairs


Undressd soldier lady


Under skin


Ups package


Use for pulling hair


Under a big truck in the dream


Using vehicle to bring fire wood


Umuntu ongasekho ekugeza izinyawo


Udla indoni


Ubuhlalo obu blue


Umsamo


Umnazaretha


Urinating cow


Unable to take pictures in a dream


Unfamiliar faces


Under a tree with fruits


Urdu


Undressing yourself in public


Undressing in church


Urad dal vada eating


Unplugged


Unable to remove my clothes


Untarred road


Using face powder on your nephew


Uneven beard


Uprooting an empty cassava plant


Unsatisfied


Upper wall painted in cream color and down wall painted indigo


Upper wall painted in cream color


Umqolomba


Using my perfum


Ukhamba


Using teeth to cut fresh meat


Urinating and being watched by


Unknown words


Ultrasound with flower


Unanswered call


Uqabula


Uqabula umfana


Undoing a tight collar


Upside down clothez


Underware with mensturation


Urinating buffallo


Unplait hair


Uniron


Utshwals besintu buphuphuma


Uprooting green plants from a white continer


Uprooting green plants from a white container


Untrustworthy people


Unlighted candles


Underwater with fish swimming to the top


Umuntu wesfazane oqoke into emhlophe


Unknown old man being pedophile


Unethwa imvula


Upside down champsgne glass


Un married girl mangalsuthra come from dream


Uplift


Unkempt cloth


Using someones cell fone for light


Umnakwenu ekhulelwe


Uncle marrying niece


Unwanted girlfriend


Ugogo ongamazi


Urs in shrine in dream in islam meaning


Uncontrollable spinning of myself


Udara fruit images


Unbutoon


Unable to turn on the lights


Urine on the mouth


Unexpected person in dream


Urine on the mouth a beetle


Unwanted construction


Urinated on yourself in your sleep


Uprooted chow chow vegetables


Using finger to stir drink


Uswidi kanye mama fruit


Ukwa tree


Unpaired shoes in dream


Uprooting a flower


Using a towel to take shoe prints in a dream meaning


Ultra instinct


Using my things without permission


Unmessy hair


Unknown boy romantically with you


Unknown handsome boy romantically with you


Uncooked white rice falling from sky


Unknown little girls cooking in my kitchen and when i ask them to leave there eyes look at me and turn yellow us they leave


Ugali and cabbage


Usu


Ugazwa


Unmatch slippers


Unfiair ess


Udla apricots


Ufo fighting gorilla


Urinating with clothes on in a public office


Underwear holes


Urinated by old woman


Unseen dogs


Usidla imfe


Ugly place


Ugly environment


Uvunule ushada


Uprooting plaintain suckers


Using insecticide on plants in school in the dream


Unrecognised


Ugly eyes


Urinating in a sea


Under water rabbit


Unused pad


Urinating of blood clot in a dream


Uncle and aunty


Underwater golden plate


Unknown dream about taking revenge of her grandfather death


Unknown taking revenge for her grandfather


Uchatha


Used empty plate


Unable to catch a catfish dream meaning


Urinating and your monthly message as woman


Uneka ingubo


Ugly bird in front of me


Upside down turtle is hot frying pan


Urinating blood in dreams


Uncompleted church


Urgent care facility


Upside down house in a cage


Uma ugqoke ingubo emhlophe


U dream picking up avocados


Unfinished floors


Unfindhe


Uzikakele


Udla imnyama yangaphakathi


Ufo falling from the sky


Untangle electrical cord


Unroofed building in the dream


Umendo


Urinate with period


Urinate with period blood


Ur school crush ignoring you


Unable to come out of trench with flooding water untill the water dries


Unable to cross trench with flooding water till it dries


Umbrella tree


Using a broom to fight


Uncle gets hit by car in dream


Use bathroom


Umqombothi fafi


Unclogging toilets


Under water talking


Unveiling ceremony


Underwear being blown into treesa


Underwear being blown into trees


Urad vada in dream


Under the watchful eye of god


Uncle is loosing weight


Uvukwa idlozi


Umuzi


Umuzi odilikile


Uncontrollably crashing car


Uncontrollable gravity


Uprooting premature onions


Udayisa amachips


Urinate in underwear


Upside down clear chapayne glass


Unable to move legs while driving


Ugba in a dream


Upgrade


Unleavened bread


Upright triad


Uphaka


Uphumule


Urine infection


Urinating left leg


Unknown person scared me


Unconscious step son


Unnatural bright blue light in water


Unpaid tab at an restaurant


Unpaid tab at a restuarant


Unpaid tab at a restuaramt


Unfinish wedding cake


Underwater tree


Uneven walls


Untightened my baby from rope meaning spiritually


Unwanted man in home


Uprooting flowers in a dream


Under deep water


Undoing hair


Umhlonyane


Unblocked


Unable to do simple tasks


Unknown house burning


Uncle beating me


Unknown person snap you a picture while lying down