Unable to find my car in a parking lot


Ukuphupha i truck iwa


Ukuphupha bekunika usiwasho esipink


Ukuphupha ugqoke i mvubu lo


Upside down black wheelbarrow


Ukuphupha izayoni


Ukuphupha wakha umkhukhu


Ukuphupha udla amacimbi omile


Ukuphupha u cleana umsamo


Ukuphupha ingane ikakile


Ukuphupha amakhandlela nempepho


Unblocking a drain and chickens intestines comes out


Udlala ibhola


Ukuphupha itshali eliyisikoshi


Ukuphupha uwasha izimpahla


Ukuphupha ujahwa inkomi


Ukuthenga imoto


Ukuphupha amasonja


Ukuphupha imoto em hlophe


Ukuphupha ugqoke umhleehlwe


Ukuphupha kuvela in intuthu yempepho


Ukuphupha kuvela in truth yempepho


Used fire spreading


Umbrella mother


Uproot tiger nut


Ukuphupha ugeza ngomuthi


Ukuphupha nigqoke imvunulo


Unborn dying


Untying a tied man


Ukuphupha ushisa impepho kusho ukuthini


Umqhoboti


Ukudla ipentshisi


Ukudla iprntshusi


Ukuphupha uphethe utshwala besilungu


Ubuhlalu obuvimvu


Ukuphupha wenzelwa umhlonyane


Ukuphupha ugida ugqokise okwesango ufake ibovu


Unusual animal


Ukuphupha ugesi ngomuthi


Ukuphupha izevatho ezimhlophe nobuhlalu


Ukuphupha inyoka enkulu enemibala emihle


Ukuphupha ishitshawa ingane inapukeni


Ukuphupha ishikawa ingane inapukeni


Ukuphupha ushayiswa itruck usetaxin


Ukuphupha ucwenga utshwala besizulu


Ur dead mum giving u a clot to cover ur nakedness


Ukuphupha utshotsha umoba


Ukulh


Unprepared for speech


Up side down eye glasses in a dream


Upside down eyeglasses


Uttarkashi


Ukuzibulala


Ukuphupha udiza emoyeni


Ukuphupha ibhikisi lomshado


Ukuphupha ibhubesi lihlezi


Ukuphupha wemula ekhaya komama


Ukuphupha kusiza imvula enkulu


Ukuphupha idayisa utshwala besilungu


Ukuphupha umnenke


Ukuphupha inyama ebomvu evuthiwe


Ukuphipha uphuza utshwala besilungu


Ukuphupha uvukwa lindlozi


Ukuphupha uleqwa ngomphu


Upside down on a cross


Ugqoke imvunulo


Urself becoming prostitute in dreams what dose it means


Ukubhukusha


Ue blood fd


Unicorn pillow and bags for children


Unicorn pillows


Ukuphupa umuntu ongasekho ephuza umqombothi


Ukuphupha ugqokiswa ubuhlalu


Ugqoke izimpahla zakashembe


Ukuphupha umuntu evuvukele


Ukuphupha wenzelwe umkhehlo


Ukuphupha umemulo kasisi wakho


Ukuphupha kugwazwa umuntu wakini


Ukuphupha umemulo wasisi wakho


Uphupha isangoma


Umgidi dream


Ukuphupha ihamba emobeni


Underdressed at a wedding


Ukuphupha uvukwa yidlozi


Ukudla inyama eyomsipha


Ukuphupha umbozwe umhlwehlwe


Unywaya indlebe


Ubuhlalu obobuvu


Uhamba esimobeni


Ukuphupha usesimobeni


Unfair dream


Uprooting much rooms


U sign


Ukuphupha ulotsholwa okwesibili


Ubuka ibhola


Ukuphupha wenzelwa umhlonyane noma nikhuliswa nodadewenu


Uku phupha baku lobola


Ukuphupha ufake itshali elimhlophe


Ukudla amafruits


Urgent need to pack and flee


Underground garages


Uma uphupha wenzelwa umemulo


Ukuphupha ushayela i truck


Ukuphupha umembeso womuntu wakho


Ukuphupha uwasha uneka


Ukuphupha icoffee


Ukuphupha ubuhlalo obumhlophe


Ukuphupha umoba oshisiwe


Ukuphupha amavovi


Ukuphupha udla inyama eyosiwe kuchazani


Ukuphupha uphuza iwine emhlophe


Ukuphupha ushada


Ukuphupha impangele


Ukuphupha utshwal besilungu


Uhlaselwa


Ukuphupha ama kaka


Ukphupha i octopus


Ukuphupha ugqoke isidwaba kuchazani


Ukuphupha uvunulule kungathi usemcimbin


Ukuphupha undla ma graphi


Unprepared speech


Ukuphupha ulunwa yinja


Ukuphupha umembeso wakho


Ukuphupha ukuphuphaumoba


Ukuphuha uqhoke ingubo emhlophe


Ukuphuphu utshwala besilungu obuningi


Uprooted mushrooms in a ploughing farm


Ukuphupha uphuza utshwala besilungu kuchazani


Ukuphupha isamgoma


Utensils burning in a dream


Ulotsholwa isoka lakho


Ulotsholwa isoka lakh


Umncindo


Ubuhlalu obumhlophe ezandleni


Ubuhlalu obumhlophe ezandoeni


Ukuphupha izayoni zikhuleka zigqoke izingubo ezimhlophe


Ukuphupha udla amagrepers


Urinating inside container in the dream


Ukuphupha ujahwa izinkomo


Ukphupha ulotsholwa


Ukuphupha i plazi lomoba kushoni


Ubuhlalu obu black and white


Ukuphupha ubhinciswa isdwaba


Ukuphupha ukha amacimbi


Ukuhamba


Ukuphupha uvukwa idlozi


Ukuphupha ubuhlalu obuyimibalabala


Ukuphupha ingane ilahleka


Ukphupha ukhulelwe


Urinating in a pot that overflows


Unblocking a chimney


Ukuphupha umbeswa


Ubuhlalu red and white in a dream


Ukucaba amathambo


Upside down jets


Upside down airplanes


Umpalumpas


Ukuphupha amafutha


Ukuphupha amakaka engane yakho


Ugly baby lying next to me in bed


Un aggressive dog bite on breast


Ukuphupha umuka namanzi


Ukuphupha unabala ephepheni elimhlopbe


Ukuphupha abantu abavunulile


Ukuphupha uzombeswa celwa abakhongi


Underestimate


Ursala


Urintaing beside a fat pig


Ukuphupha unatsa ibhiya


Ukuphupha ilobola


Ukuphupha ugiga


Ukuphupha upheka ispinach


Ukuphupha amafutha wokupheka


Uncompleted building that was shaking


Ukuphupha uwasha uneke


Ukuphupha udla umhlwehlwe


Umuntu omhlophe


Ukuphupha uphuza usthwala besilungu


Unwanted builders


Ukuphupha kubulawa inkomo emnyama


Ukuphupha amavegetables emahle uwabona engadini


Ukuphupha udla ama grapes a green


Underwear floating in water


Unmarried girl wearing mangal suthra


Ukuphupha uneka izimpahla


Ubuhlalu obumhlope


Ukuphupha umngani wakho ekhulelwe


Ukuphupa udla umoba


Ukuphupha izangoma


Ukuphi pjs isangoma


Ukuphupha ugeza emanzini


Ugqoke mvunulo


Ukuphupha ugazwa


Ukuphupha amakaka ehhashi


Urinating in my mouth


Ushisa impepho


Ukuphupha uvqoke ingu o emhlophe yomshado


Ukuphupha unikezwa iphepha elibhaliwe emsebenzini


Ukuphupha usikha amagwa emthini kwodwa ungawafumani


Ukuphupha uphaka isitambu


Ukuphupha ugwazwa umuntu othandana naye


Unar barque


Ukuphupha ibhokisi lomshado


Ukuphupha uwasha ngesiwasho esi pink


Uncontrolled truck


Unbalanced beard


Ukuphupha umbathiswa isiphika sengwe


Ukulhuphaubhathiswa isiphika sengwe


Ukuphupha ubhoshelwe ingane


Unmarried girl wearing mangalya sutra


Unmarried girl wearing mangalya sytra


Ukuphupha ungqoke ingubo yomshado emhlophe


Ukuphupha udla umoba ekhaya


Ukuohupha ukhuluma nenyanga


Ulwa nomuntu othandana nomngani wakho


Ukuphupha ubona amagwava eshlahleni


Ukphupha wenzelwa memulo


Ukuphupha unxibe i uniform


Ukuphupha unxibe impahla yeskolo


Ukuphupha usela utywala besilungu


Ukuphupha ekugwaza ngomkhonto wasemsamo intombi yomfwenu


Uki


Ukuphupha uqhoke imnvulo


Ukuphupha ubulala ibhubesi


Ukuphupha ingane yami ilahleka


Ukuphupha uvunulr


Ukuphupa uqgoke imvunulo


Ukuphupha uhamba amacimbi aphilayo


Ukuphupha umobq


Ukuphupha ukha utamatisi


Umblical sex


Ukuphupha amachwane ezinkukhu


Ukuphupha amafutha okupheka


Ukuphupha impepho emndenini


Ukuphupha ushayrla itruck


Ukuphupha ugida jenge sangoma in a dream


Ukuphupha umnakwenu ekugwaza


Ukuphupha udla ama olives


Ur mother gave i clothes in a dream


Ukuphupha ugqoke ibheshu


Unplaiting hair that has just been plaited


Uma uphupha itrunk


Ukuphupha ugeza emanzini amhlophe


Untied road in the dreams


Ukuphupha liduma


Ukuphupha umhle ehleli omhlophe


Ukuphupha wenza umemulo


Ukup


Ukuphupha udakiwe utshwala besilungu


Ukuphupha ubona amagrapes


Ukuphupha uthena utshwala besilungu


Ukuphupha ulotdho


Ukuphupha thenga vegetable


Undercover agent


Uku phupha bengenzela suprise party


Ukuphupha unikezwa ibheshu


Uinverted


Ukphupha inkukhu emhlophe


Ukuphupha ubhukusha emanzini


Ukuphupha uzala


Ukuphupha uteta umtwana


Uprooting plantain tree


Untying tied person


Ukuphupha amanzi


Unknown girl following me around tried to hurt me and eventually finds a way into my life and put a metal pole through my leg leaving a huge hole


Ukuphupha uvunule ngebheshu


Ukuphupha uneka izingubo kukhona ongilekelelayo ngoba mina ngingafinyeleli


Ukuphupha uneka izingubo kukhona okulekelelayo


Ube mean


Uninvited visitors to your house


Undone grilled fish


Ukuphupha uwasha emfuleni imampahla emhlophe


Ukuphupha likhandlela elimhlophe livutsa


Ukuphupha ubuhlali obumhlophe


Unmarried woman dreaming of future husband


Unraveling shirt


Uprooted tree upside down


Ukuphupha udla ama grapes


Ukuphupha maphoyisa


Ukuphupha of calabash


Ukuphupha ingane


Uploading own photo


Ukuphupha uvuka umoya


Ukuphupha uphuz a utshwala


Ubuhlalu red and white


Ukuphupha indlala ibhola emanzini


Ukuphupha umhlonyane


Ukuphupha impepho ishunqa


Ubuhlali obuyisiliva


Ukuphupha umbethe umhlwehlwe umbathisa amaphoyisa


Ukuphupha uthenga imoto


Urinating blood in the dream


Urinating mean


Ukuphupha womele utshwala besilungu


Ukuphupha upheka ukudla


Ukuphupha unatha iwine


Ugly green swimsuit


Ukuphupha unyathele amasimba


Ukuphupha uphuza i drink


Ukuphupha ugqoke invunulo


Ukuphupha muntu evunule


Ukuphupha bakwenzela i party


Ugqoka isidwaba


Unmarried girl got thali in her neck dream


Ukuphupha ugqoke imvunulo nenhloko


Un momento de dolor vale toda una vida de gloria


Ukuphupha uhujwa yinkomo


Uneven camp ground


Ukuphupha ikhandlela elimhlophe


Uniting with your loved ones in church


Ukuphupha ukha avocado


Ukugeza izandla


Ukuuza izandla


Unable to speak in dream in islam


Ukuphupha ugwazwa ngomese


Ukuphupha wenzelwa umhlonyana


Ukuphupha udla amagrebhisi aluhlaza amakhulu


Ukuphupha ugwaza umuntu


Ukuphupha abakhongi bakho


Ukuphupha uphethe imvunulo


Urinating from the mouth


Ukuphapha amasi


Ukugida nje ngesangoma


Ukupjupha udla amagrapes


Udara picking and licking in a dream


Ukuphupha inkukhu eyimpangele


Unknown corpse rising and dying immediately in same dream


U see coconuts


Ukuphupha phuza utshwala besilungu


Ukuphupha uthelwa ngamanzi


Ukuphupha umuntu ophilayo ekuthela ngamanzi ulele


Ukuphupha uthengisa ama vegetables


Upstairs in my dreams


Ukuphupha uthethe inkukhu ezimbili


Ukuphupha uchida inkukhu ezimbili


Uncompleted building steps being collase


Ukhuphapha baku lobola


Ukphuza utshwala besilungu


Ukuphupha ubaleka ibubhesi


Ukuphupha ulamthuthu omhlophe


Ukudla izindoni


Ukuphupha udla ama orange


Ukuphupha umkha namanzi


Ukuphupha utshala izintanga


Ukuphupha ulotsholwa imali ithathwe ugogo wakho ongasekho


Unironed table cloth


Unironed table clothes


Ukay ukay


Ukuphupha umuntu adakiwe


Ukuphupha ubona umoba uthi uyawuthatha kuqhamuke umlungu


Ukuphupha ufake ivunulo


Ukuphupha kushunqa impepho ku round


Ukuphupha istamkoko


Ukuphupha udla amagrape esihlahleni kani awuphilile


Ukphupha ubalekela amaphoyisa


Ukubona izinkukhu ezimhlophe


Ukuphupha uhlambululwa ngomdoko


Unknown faces melting


Ukuphupha imvunulo yesintu


Ukuphupha ushayela itruck


Ukuphupha itruck uyishayela


Upside down coffee cup


Ukuphupha uhambe emobeni


Uphupha uphethe u anyanisi


Ukuphupha upase exam


Ukuphapha ukha amanz


Ukuphupha uvubela utshwala besizulu


Uprooted a grape tree and pick the fruits


Ukphupha uwasha izingubo


Untuck shirt at the back only yet tucked in from front


Untuck shirt at the back and reaches a heels


Untucked long shirt


Untucked shirt with a tale


Ukufaka isdwaba


Ukuphupha umuntu eshitsha inabukeni lengane eduze kwakho


Ukuphupha utshwala obuningi besilubgu


Ukuphupha uthenge amakhandlela


Uneven mirror


Unfinished floor


Ukuphupha ubhonga


Unwanted construction on front yard


Unwan ted construction on front yard


Ukuphupha abakhabo baba wengane bekhuleka bese bekuphuzisa utshwala besizulu


Uprootng palm tree


Ukuphupha olamthuthu abamhlophe


Ukuphupha ushintsha ingane inabukeni


Ukuphupha ubhlali ubuphiwa


Ukuphupha usolwandle


Undewater


Ukphupha amavegetable agreen ekhula


Ukuphupha uqhutha inkukhu emhlophe


Uprooting small plantain tree


Ukuphupha ugola amasonja aphilayo


Ukuphupha ugola amasinja aphilayo


Uproot tree


Ukuphapha ugqoke ibheshu


Umkhehlo meaning


Ukuphupha inkomo enyama ifuna umbila


Uphupha ugwazwa


Unknown guy comforting on my back


Uphuza


Unmelted


Uncovered groundnuts pounding


Ukuphupha ugeza ngesiwasho


Ukuphupha macgwane enkukhu efile


Unexpected exams


Unable to see through a frozen window


Ukuphupha udla ma oranges


Unruly child


Unblocking me


Ukuphupha ubuhlalo


Ukuphupha unyaka izingubo


Ukuphupha uvova utshwala


Uphill skiing


Unmarried dream marry a friend


Ubuhlali obumhlophe


Uncle rubbing me with oil


Ukuphipha ugcotshiswe i evacado


Underwater pullled down


Unmade bassinet


Ukuphupha ubona utshwala besizulu


Using a phone to video


Ukuphupha isangoma


Ukuphupha ngigwazwa


Ukuphupha inkomo ebovu


Ukuphupha izimpahla ezinekiwe


Ukuphupha uthenga umoba


Ukuphupha uteta ingane


Urdu dal vada comes eating in dream


Ukuphupha wenza amakhekhe


Urinating and mestrating in clothes


Urinating and mestrating in a dream


Ushering a bishop


Ukuphupha ubuhlalu obubovu


Underwater evil


Ukuphupha uphuza utswala besilungu


Ukuphupha siwasho esi pink


Ukuphuphupha amalobolo


Ukuphupha i truck


Unpreperd teacher


Ukuphupha ubuhlali obumnyama nobubomvu


Uncle cane me


Ukuphupha unatsa tjwala besilungu


Used hair attachment


Ukuphupha kuthiwa kumele ufunde ukwenza utshwala besizulu


Ukuphupha ama veggie


Uncle giving bird meat


Urinating outside


Ukupha udla umoba


Ukuphupha abantu bakha


Udoba olwandle


Ukuphupha ugida njenge sangama


Ukuphupha ugqoke umvunulo


Uthetha ukuthini umqolomba


Ukuphupha ucelwa kuchazan


Ukuphupha ucelwa kusho ukuthin


Ukuphupha inkomo ebomvu egcekeni


Ukuphupha ugqoke mvunulo


Ukuphupha ufuna ukumbathisa imoto yakho ngengubo yamadlozi bese iyalahleka


Ukuphupha ufuna ukumbathisa initial initial yakho ngengubo yamadlozi bese iyalahleka


Ugly shirt


Upside down heart


Unhinged door dream


Ukuphuoha imoto


Ukuphupha umlungu


Unknown abused child


Umgidi


Ukuphupha umelaph


Unstable dock


Uploading a picture in a dream


Ukuphupha impepho e brown


Ukuphupha ipepho e brown


Using egg to wash hand in dream


Under seize


Ukuphupha impophoma


Uma uphupha ugwazwa


Ukuphupha i ex yakho iphuzile


Ukuphupha ujahwa abantu in a dream what does that means


Ukuphupha ujahwa abantu in a dream what does that mean


Ukuphupha uswenkile


Ukphupha umhlwehlwe


Umemulo dream while not being a virgin


Urinating with my erect penis


Used candle


Used kindle


Ukuphupha impuphu


Ukuphupha cooking oil


Used cloth selling for freand


Usws sanitary napkin


Unknown islam place


Use that


Ukuphupha wenza utshwala besizulu


Usb flash drive


Undercover cop


Using charm at each point i got to and on people


Ukuphupha umuntu wakho ekukhumbula


Ugly stone in ring


Unable to complete a simple task


Ukuphupha umuntu ethenga iziwasho esiyellow nesipink ezinkulu zokugxumana


Undressed in public place