Umzali esebenza


Umama esebenza


Using someone for money ritual in dreams


Umshayelo


Unmarried girl wearing mangalsutra meaning


Unknown old women is sick


Ukuphupha udlumoba


Under construction mosque in dream


Unraveling silk


Unbraiding my hair


Ukuphupha abantu bevunule


Umbrella gift


Ukuphupha i albion


Using a broken rubber to fetch water in i the dream


Uprooted tubers


Unwanted work


Ubuhlalu


Ube in the dream


Ukuphupha amagraped


Using guns in the dream


Ukuphupha ukha umoba


Unknown masterbaiting


Unclogging drainage in dream


Utshwala


Ukuphupha uphiwa umhlwehlwe


Underwater of temple


Ugly baby


Ukuphupha befuna ukuthwala ngawe


Unpaired shoes/slippers


Using powers


Using kola nut to pray in dream


Unknown dog in swimming pool


Ukuphuphs iloboblo


Unbraiding and brushing your hair


Upside down cloth


Under water with husband


Under water w husband


Unable lock door scary house


Under drizzling in the dream


Under-sea


Ukuphupha ubaleke


Upside down bird flying


Ukuphupha iparty


Uncle get slapped


Ugologo


Underweight


Ukuphupha amasimba


Uncooked breadfruit


Umbrella


Uphuph ubalekela ukudutshulwa


Unable to recite quran


Ukuphupha wenzelwa umemulo


Udesigner slippers in the dream


Ukwa dreams


Ukuphupha udla umoba


Unmarried girl giving birth a boy baby


Ukuphupha umuntu egqoke ingubo yomshado


Unblocking septic pipes


Ukuphupha umoba uwudle


Urid vada ..medu vada sapne me dekhna


Ukuphupha ukhulelwe


Ukuphupha umoba


Ukuphupha uthengwe utshwala


Ukuphupha unomcimbi womkhehlo


Uncompleted mansion beside a sea


Urinating


Unable to fetch water from a well


Unknown village | dream interpretation


Ukuphupha ilubaleka ungahujwa munnt?


Ukuphupha uphukutshwala besizulu


Uniform


Usa flag


Unfinished wedding dream


Urine in a saucepan meaning


Urinating in a clean saucepan


Unearthing rare metal


Ukubona amagrapes


Unbraiding


Umgodi


Ukuphupha amanzi wolwandle


Ukuphupha rice elivuthiwe


Ukphupha udla umoba


U see a dead person in ur dream and it start snowing


Underwear over pants


Uncle


Ukuphupha umbhathisa


Uprooted weeds


Unknitting wool


Ukuphupha ama fruit


Udara dreams


Ukuphupha amajali ne avocado


Ukuphupha ubamba amacimbi aphilayo


Ukphuph udla ama pentshisi


Ugly little girl


Ukuphupha wembhethe umhlwehlwe


Unpacking barrels


Unknown man dragging me in dream meaning


Using a clothes roller


Ukuphupha udla ama fruits


U5o31qxy.dongguanc.cn


Uprooted flowers in garden


Urad dal


Uncle naked


Unique meaning of banana trees in spiritual life


Uncle’s birthday


Upside down bowl


Unprepared


Unprepared public speech


Ukuphupha ufake isidwaba


Ukuphupha uya esikoleni


Ukuphupha uyasikoleni


Ukuphupha uzikakele


Unmatched slipers


Upsc


Unknown person telling me to deny jesus


Ugiri


Unstiched


Urinating on plants


Ukuphupha ugeza


Umdok


Umdoko


Unknown person prays for you


U kuthatha umoba kodwa waphelela ezandleni


Ukuphupha usemotweni egijimayo iginqike


Unborn grandkids


Ukuphupha ama avocado


Unmarried girl wearing thali


Ukuphupha izihlahla


Unknown guy in a japanese school


Ukugcaba ugobela noma inyanga


Ugwazwa ngemuva ekhand


Ukuphupha uleqwa


Ukuphupha udla amagrapes kusho ukuthini


Ukuphupha udla amagrapes


Ukuphupha izibungu


Uncle trying to help me understand something


Ukuphupha unezinwele ezinkulu


Ukuphupha izinwele ezinkulu


Ukuphupha impepho namakhandlela kuvutha


Uprooting mushrooms from dead palms trees in a dream


Uprooting mushrooms inside palm trees


Urinating in underwear


Uncaging chicken


Urine overflow in toilet


Uprooting a mushroom in a dream but not eating it


Ukucaba umzimba


Ukuphupha ndiphethe inkukhu emhlophe


Ukuphupha izikhukhula


Ukuphupha kuthiwa mele wenzelwe umemulo


Udara


Uprooted my tooth


Unscrupulous means


Ukuphupha impepho yamawele


Ukuphuma amacimbi


Using gold as a weapon to fight people in a dream


Used furniture


Using gold to fight people in a dream


Un roofing a house with iron sheets


Ukuphupha amakaka akho


Unicorn cat


Ukuphupha ulotsholwa


Unconstructed


Unconstructed pool


Unprepared dance performance


Ukuphupha ugologo


Ukuphupha ugologo bangani bephuza


Unknown baby lying on yur bed


Ufithi978


Ukwa food


Ukuphupha umuntu ezama kukudlwengula


Ukuphupha kunqunywa inkukhu emhlophe


Ukuphupha ngiqhutha inkukhu emhlophe


Udara tree


Uprooted cash tuber


Used sanitary pads littered in the toilet


Uncle dying


Ugwazwa umuntu osashona


Unroofing a house


Ukuphupha uqokiswa


Ukuphupha uqoka


Unable to finish exam on time


Using sheet to cover roof for shelter


Ukuphupha udla izindoni kuchazani


Unde4 a leaning house


Underwear


Urinate in a trash can


Ukuphupha ukha umoba uwudle


Ukuphupha uphethe inkukhu ezimhlomphe


U kuphupha uphethe inkukhu emhlophe


Ukuphupha udlala ibholq


Unraveling


Unmarried woman saw her second marriage after divorce from first one


Unplastered wall


Ukphupha udgoke isdwaba


Ukuphupha uthenga amakhandlela amhlophe nempepho


Using fetching bucket to bring out two broken fetching buckets


Unlit matches


Ukupha inkukhu emhlophe


Uside down face


Unwanted travelling


Ukuphupha ama fruits


Urad dal and mustard on foor


Urinating 2 geeko


Ukuphupha ngithola ingane bese ishona


Uninvited visitor


Usb drive in a dream


Ukuphupha amaphoyisa


Uprooting pigments in the dream means what


Unmarried girl giving a birth


U phupha utshwala besilungu kuchazani?


Ukuphupha ulotsholwa ngezinkimo


Uncomplete building


Ukudla indoni


Ushering in the church


Urine getting in your mouth


Ukuphupha ulotsholwa kusho ukuthini


Ukuphupha uphuza ugologo


Ukphupha uphuza ugologo


Ukuphupja uphuza ugologo


Unknown woman cut the head of my sheep


Unmarried daughter being pregnant


Uncle showing me his incomplete business building in dream


Ukuphupha ubaleka


Ukuphupha ubaleka uzifihla


Uprooting mushroom from a palm tree in your dream


Ukuphupha umdoko


Ukuphupha bazoku lobola


Unknown persons giving me money


Ukuphupha uthenga utshwala besikhiwa


Unbraid


Under pass


Uva


Ukuphupha ugqoke izimpahla za shembe


Ukuphupha ugqoke umunazareth


Ukuphupha baleka uyonqamula hlathini


Unexpected friendship


Unknowingly eating worms


Ukuphupha uqgoke imvunulo


Uphupha uphuza utshwala besilungu


Ukuphupha ugola amacimbi


Ugba


Ukuphupha ngomqombothi


Ur boyfriend killing human being to sell their body parts


Uncountable okra seeds bought from a lady


Underwear handwashinh


Unknown boss


Ungrateful


Ukuphupha inkukhu emhliphe


Ukuphupha ugqoke soundwave


Uncle giving me money to pay debts


Uncertainty


Urinating on clothes


Ukuphupha umuntu enzelwa umemulo


Ukuphupha uyothungisa isidwaba


Ukuphupha umkhukhu


Upside down pentagram


Ur with ur ex in a taxi


Unable to stop the thief


Unknown house in the middle of deep water


Ukuphupha.isidwaba


University study


Unknwn man sucking my boobs in dream


Ukuphupha uleqwa yinkomo


Ukubaleka


Ugijima


Ukuphupha impepho,namakhandlela,kuvutha kusho ukuthini?


Upstairs


Ukuphupha ugqoke isidwaba


Uprooting nuts


Unmarried girl wears thali and break


Unknow person drop a milk in your door step


Ukuphupha umtwana eshona eqedwa kuzalwa


Unle and wife in my dream


Urinating in a dream and seeing urine on the bed the same morning


Ube in dream


Unfold


Uwasha


Ugh


Untidy place with food


Ukuphupha umoba utshaliwe


Ukuphupha umuntu oshonile


Udara in a dream


Unidentified insects bite a baby which im holding


Ukuphupha umembeso ngigqoke izinto zesintu


Upward motion


Ukha umona


Using aloe vera on the face in the dream


Urea dream


Ukuphupha uphuza utshwala besulungu


Unable to upen eyes


Undiza


Unfinished project


Unwelcome


Ukuphapha ugwazwa


Ukuphupha udlala ibhola


Ukuphupha wenza iparty


Ukuphupha umhlwehlwe omhlophe


Unable to call a boyfriend or husband


Uprooting mushrooms putting from the garden and putting them in the basins and baskets


Unloved by lover


Ukuphupha isidwaba


Using chewing stick brush


Unknown woman gave me honey to drink in my dream


Uproot hair


Upside down bird


Urine fire


Upholstery dream meaning


Ukuphupha ulotshilwa


Ukuphupha amafruits


Upper teeth falling


Unripe plantain dream meaning


Ugh leave


Uda comes in dream meaning


Ulzayp7g.parfa.cn


Underwater train


Ukuphupha ulotsholwa ngezinkomo


Utywala


Using someone to dudge a stone


Using someone to dudge a stone in a dream


Uard cutlet


Unknown currency in dream


Ufake isigqoko esimhlophe


Ukuphupha umoba oshile


Ukuphupha unenkomo yesfazane


Ukuphupha udla izindoni


Underdeveloped arms


Unknown take your blood in a bowl


Unmarried girl seeing mangalsutra in her dream


Unable to escape burning building


Ukuphupha uhamba emanzili ahlobile


Unmade bed hotel room


Unsee


Unable to lock bathroom stall


Unhooked gold chain


Ukuphupha wembathisa igobela ugobela ingubo engcolile


Ukuphupha isdwaba


Used clothes as gift


Ukuphupha uvunulile


Ukuphupha kugaywe utshwala


Unlock front door


Ulcers in body


Ukuphupha ugqoke ingubo emhlophe


Ukuphupha ugwaza


Unable to hear someone


Unnmarried girl seeing mangalsutram to her neck


Up no


Ukuphupha ikhandlela elimhlophe livutha


Ukuphupha ugwazwa emqaleni


Ukuphupha ugwazwa amanxeba emqaleni wonke


Using fanta to pray for me


Uncle beating auntie


Ukuphupha udla ama blue berries


Ukuphupha udla izindoni nama jingjolo


Ukuphupha in floods


Unfinished exam in a dream


Ukuphupha uphethe okhiye


Uncooked eggs in a cup


Ukuphupha udla inyama evuthiwe


Urinating in an hospitals dream meaning


Ukuphupha imali


Ukuphupha ubaleka unga banjwa


Untie me


Ukuphupha umhlehlwe


Unwrapped


Unpackaged


Unpacked


Ukuphupha impepho


Upland


Unware foot


Umuntu ochima amakhandlela wakho


Ugibele isidududu


Uprooting mushrooms


Utshwala besizulu bubilile


Unable to tee golf ball


Unmarried girl in black saree


Ukuphupha uthenga utshwala


Ukuphupha ugqoke imvunulo isidwaba


Ukuphupha ukhuphuka intaba uphethwe umdoko


Urinating while praying


Uproot house


Upside down car accident


Ukuphupha ubalekela amaphoyisa


Ukuphupha ugobela ekunika impepho


Unripe palm fruit


Udara seed in dreams


Ukuphupha uphucwa utshwala besilungu


Ukuphupha ngileqwa


Under-arm


Ukuphahla


Ukuphupha ubona ama grapes and uwadle


Ukuphupha umtwana umushintsha inabukeni


Unknown boy in our dream


Udara in the dream means what


Undone haircut


Ukuphupha ugqoka imvunulo


Ukuphupha ushisa umhlwehlwe


Usingahoewitsoemeonedead


Ukuphupha macimbi


Umoba


Ukuphupha uzolotsholwa


Ukuphupha amafruit


Unzipped male trouser in d dream


Ukuphupha ugqoke ingubo emhlophe yomshado


Uku aneka iphahla


Uniform broken clothesline towels


Uprooting cassava


Unwilling face change


Urinating blood in a. dream


Ukuphupha udobha amacimbi aphulayo amanengi kucaza i


Ukuphupha inabukeni


Underwater


Uuujiiuuh


Ukphupha umoba


Uprooting a sugarcane


Ukuphupha ufake imvunulo


Ukuphupha udla fruits


Ukuphupha kungathi wenza utshwala besizulu


Unbrading hair in dream


Ukuphupha udla ama strawberries


Uprooting casava close to a river


Ukuphupha ngenzelwa umemulo


Urinating in a hole


Uncle is trying to do sex


Ukuphupha umtwana womfana


Ukuphupha amapins


Ugqoke ingubo


Unmarried and pregnant


Ugwu seed


Ukuphupha umbrella


Ukuphupha ngidla amacimbi


Using a walking stick


Ukuphupha ugcoke isidwaba


Uncircumcised


Unusual and brightly colored mountains


Usually colorful mountains


Undergroud church


Unstitched clothes


Ufi


Unknown children death


Unable to remove tight clothing in a dream


Udala


Ukuphupha uqoke imvunulo


Ukuphupha wenza umnqombothi


Ukukhala


Ube in dreams


Ukuphupha unikwa imali


Using a hair relaxer


Ukuphupha kulotyolwa


Uthona


Ukuphupha uthona umqombothi


Ukuphupha unomcimbi womembeso


Ukuphupha uzolotsholwa umutu othandana naye


Undressing


Uncle gay nephew


Using hammer on the head of a witch to death


Unfinished branded hair


Unknown person share love feelings


Unknown dead dream


Uncle giving meat in a dream


Unironing clothes


Unironed clohes


Undecided


Undecided eleven


Under recorder slam


Ukuphi pjs umhlwehlwe


Up royal


Unmarried daughter wearing mother mangalsutra


Used condom in his pocket


Unmarried girl wearing mangalya in her saturday early morning dream


Uneven and broken roti


Ukuphupha abogobela bebaningi athi kuwe uyi pande yakhe


Urad dal vadai


Under the rain


Ukuphupha ulwandle


Ukuphupha statue


Upside down word


Upside down sign


Urinate in a river


Ukuphupha umembeso?


Untidy hair


Umlotha


Usb stick


Untudy


Urad dal in dreams


Unknown people places


Un married women wearing mangalsutra


Unfinished self portrait


Unknown women with sindoor


Ukuphupha uzolotsholwa umuntu othandana naye


Unkown person steals my car battery


Ukuphupha bekupha isidwaba


Ukuzikakela


Unknown women throwing stone in dream


Uchazani umhlwehlwe ephusheni


Ukuphupha intombi yakho inona


Upside-down-cross


Uprooted weed


Unhooking


Unwanted plants


Ugwazwa