Wakho | Dream Meaning

The keywords of this dream: Wakho

wakho, dream interpretation

Please search again!

Content related to the wakho symbol in the dream to be added later. Keep searching for other symbols you see in your dream

The dream symbol you are looking for is absolutely there, try searching the symbol one by one.

Ukuphupha umngani wakho enzelwa umemulo?


Ukuphupha umembeso wakho unga mbesise


Umuntu ochima amakhandlela wakho


Ukuphupha umuntu wakho ekuvakashela ukade wamungcina efika ethi kade ngikukhumbula ehleka


Ukuphupha untwana wakho egwazwa


Kukhala komuntu obengumnyeni wakho ephusheni


Amakaka wakho


Ukuphupha ugogo ongasekho ethi nanku mendo wakho kodwa wayegcolile esaphila


Ukuphupha ugogo wakho ethi umendo wakho kodwa wayegcolile esaphila


Ukuphupha umuntu wakho ekukhumbula


Ukuphupha umuntu eshitsha inabukeni lengane eduze kwakho


Ukuphupha ulotsholwa imali ithathwe ugogo wakho ongasekho


Kusho kuthini phushelwa munt gqoki sidwaba usegcekeni lwakho kodwa khal kokudla kwespoon


Ulwa nomuntu othandana nomngani wakho


Ukuphupha umngani wakho ekhulelwe


Ukuphupha umembeso wakho


Ukuphupha umembeso womuntu wakho


Ukuphupha umemulo wasisi wakho


Ukuphupha umemulo kasisi wakho


Kuchazani ukuphupha uphuza utshwala nomzala wakho nisekhaya


Ukuphupha usisis wakho emasha ezimphahla zakho


Ukuphupha usisi wakho bemembesa